دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بررسی تطبیقی «مبانی روش شناسی» توحید و شرک در آراء کلامی ماتریدیه و دیوبندیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1400

10.22034/jid.2021.56139.1197

مهدی فرمانیان