بررسی نظریه عرف خاص زبان قرآن در نگاه باطنی و اخباری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 استاد گروه علوم قران و حدیث دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

یکی از نظریات مطرح در حوزه زبان قرآن در بین قرآن‌پژوهان، دیدگاه زبان عرف خاص دانستن قرآن است. در یک نگاه کلی این نظریه دو تلقی دارد که عمدتاً در بین مفسران باطنی و اخباریان است. بر اساس این باور، تنها عده‌‌ای خاص مخاطب قرآنند و فقط ایشان به فهم قرآن نائل می‌شوند. هر دو جریان فکری مورد نظر با بهره‌گیری از آیات و روایات در پی تثبیت اندیشه و فهم خود، به عنوان تنها تفکر غالب و صحیح در فرایند فهم قرآن، بوده‌اند. مواجهه با عقل و جایگاه آن در تفسیر قرآن چالش اصلی این دو جریان فکری است. هر دو جریان فکری در مسیر فهم و معرفت قرآنی به جایگاه عقل چندان توجهی نداشته، توانایی عقل را در این مقام محدود و غیر قابل اعتماد می‌دانند. این پژوهش جستاری است درباره مواجهه این دو جریان فکری با تفسیر قرآن، به‌ویژه از رهگذر توجه آنان به منبع عقل، که به روشی توصیفی و تحلیلی سامان یافته است. این دو جریان تاثیرگذار تفسیری با دیدگاه انحصارگرایانه خود در فهم قرآن، با وجود تفاوت‌‌هایی که در تاریخچه و اهدافشان دارند، در تخطئه عقل در مقابل نص دارای اشتراک موضع دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Wisdom as a common motive for the emergence of the specialist theory of the language of the Qur'an in both the exterior and the outlook

نویسندگان [English]

  • hamid koohpeyma 1
  • mohsen ghasempor 2
1 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
2 استاد گروه علوم قران و حدیث دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
چکیده [English]

One of the most prominent theories among the Qur’an researches is the theory of Specialized Language of The Qur’an . Generally, this theory has two aspects, which is mostly among two groups, BATENi interpreters and AKHBARIN. According to this theory, The Qur’an has its specific audience and only they have the honor of understanding it. Using AYAAT and REVAYAT, both of these groups have tried to prove that their view is the right one and must therefore be dominant. The position and facing AGHL in interpreting The Qur’an is the main challenge both of them need to respond to. Both believe that the ability of AGHl, when it comes to understanding The Qur’an , is o limited and deem it reliable. Using descriptive and analytical approaches, this research tries to analyze how these two groups interpret The Qur’an , especially the role of AGHL in their methods. Despite the differences of opinions, history and goals in these two influential groups of interpreters, they share a common view regarding the shortcomings of AGHL in comprehension of The Qur’an .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Akhbaris
  • Batnyh
  • the language of the Koran
  • a specific tradition
  • reason
  • Imam