تحلیل لوازم و پیامدهای دیدگاه‌ سلفیه در معناشناسی صفات خبری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مذاهب کلامی دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

2 استاد گروه فلسفه و کلام دانشگاه قم، قم، ایران.

3 استادیار گروه مذاهب اسلامی (کلامی)، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

چکیده

از سده‌های نخست قمری، در جهان اسلام، دیدگاه‌های مختلفی درباره تفسیر برخی از آیات و روایات نبوی پدید آمد که بعدها صفات مذکور در آنها به صفات خبری شهرت یافتند. صفاتی که در متون دینی به خدا انتساب یافته‌اند،‌ اما از نظر عقلی انتساب آنها به معنای ظاهری به او محال می‌نماید. چگونگی انتساب این صفات به خدا دیدگاه‌های تشبیه‌گرایی، تأویل‌گرایی و تفویض‌گرایی را پدید آورده است. سلفیان در تحلیل این صفات از دیدگاه تفویض‌گرایی، به معنای اثبات بلا تأویل، پیروی می‌کنند. آنان صفات خبری را به معنای ظاهری و حقیقی به خدا نسبت می‌دهند، اما خود را از فهم کیفیت آنها ناتوان می‌دانند. تعطیل‌گرایی، انکار اعجاز زبانی قرآن و امکان نداشتن شناخت خد لازمه دیدگاه سلفیان در معناشناسی صفات خبری است. این مقاله با رویکرد تحلیلی- انتقادی، دیدگاه سلفیه در معناشناسی صفات خبری را بررسی کرده است. دیدگاه آنان بر خلاف مفاد و حتی ظاهر آیاتی است که در آنها به تدبر و تعقل امر شده است. انکار اعجاز زبانی قرآن نیز بر خلاف فصاحت و بلاغت آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Consequences of Salafi's View on Semantics of Narrative Attributes

نویسندگان [English]

  • کمیل شمس الدینی مطلق 1
  • علی اله بداشتی 2
  • mostafa soltani 3
1 دانشجوی دکتری مذاهب کلامی دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران
2 استاد گروه فلسفه و کلام دانشگاه قم، قم، ایران.
3 استادیار گروه مذاهب اسلامی (کلامی)، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران
چکیده [English]

From the first centuries AH there appear various opinions in the Muslim world regarding interpretation of some verses of the Quran and narrations of Prophet Muhammad (s) in which there are some attributes later called narrated attributes. They are attributed to God in the religious texts, but rationally they are incompatible with God if they are taken in their literal meaning. How to attribute them to God has created three views: anthropomorphism, allegorical interpretation, and tafwid. Analyzing these attributes, the Salafists support the theory of tafwid. They attribute narrated attributes to God in their literal and real meaning, yet they admit inability of human comprehension regarding the quality of.
The denial of the linguistic miracle of the Qur'an and the theory of impossibility of knowing God are the consequences of the Salafists' viewpoint. This article, with a critical-analytical approach, studies the Salafists’ viewpoint ion the semantics of narrated attributes. Their viewpoint are in contrary to the implications and even the literal meaning of the verses of the Quran in which people have been order to contemplation and reasoning. The denial of the linguistic miracle of the Quran is also in contrary to its eloquence and rhetoric.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Narrative Attributes"
  • "tafwid"
  • "Impossibility of Knowing God"
  • "Anthropomorphism"
  • "Salafism"
  • "semantics"