آتش‌بیگیان؛ خاستگاه و جایگاه مسلک آتش‌بیگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

چکیده

اهل حق را گذشته از برخی ریشه‌ها و گرایش‌ها، می‌زیبد روندی کهن و بالیده بر بستر اسلام بدانیم که بسامدی از پندار و کردارشان نشان از اندیشه‌های شیعی دارد. با اینکه همه دسته‌های خاندانی آنان را به نام یکسان اهل حق دیده و داوری کرده‌اند و گونه‌ای از هموندی را میانشان با دیگر ادیان بازگفته‌اند، راستی را، به نوشتار خواندن اندیشه‌های آنان هویدای یافته‌های ژرف‌تری است. پژوهش پیشا روی بر آن است تا نشان دهد که آتش‌بیگیان یکی از دوده‌های یازده‌گانه این گروهند که افزون بر جای داشتن در میان باورداشته‌های اهل حق، در بنیاد باورها بر مذهب شیعه دوازده‌امامی بوده، می‌کوشند تا با پیمایش لایه‌های اخلاق و عرفان از راه ویرایی (تمرکز) بر آموزه‌های امام علی به حقیقت دست یازند. افزون بر آن، جستار از نام‌واژه، خاستگاه و پیوند آنان با اهل حق و مشعشعیان نشان می‌برد. این کاوش در تلاش است تا به شیوه گزارشی ـ پردازشی بنمایاند که اینان کیانند، در کجایند و بر چیستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Location and origin of religious way of Ahle-haq “Atashbeygi”

نویسنده [English]

  • اردشیر منظمی
استادیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.
چکیده [English]

Ahle-haq besides deserves to be known as an ancient process that was grown in the field of Islam except some roots and branches.
Their believes have a lot of Shi’ism deeds and thought although they are called a unique name as “Ahle-haq”. Some researchers believe some believes are based on other religions but when we thought about their depth of thought, other findings are appeared.
This paper wants to show Atash-Beygi is one of eleven House hold that their “Roots and Branches” are based on “Shi’ism of Twelver School” and they attain superior morality and religious Mysticism through mystic journey . They wants to acheive this aim by concentrating on reality of Imam Ali.
Morever, this article was an attempt to talk about connection of Atash Beygi with Ahle-haq and Mosha’shiyan.
Whereas we need other research that we can explain their religion and belief.
To approve this claim
This paper has been studied in descriptive-analytic way in research we can see Who are they? Where do they live? What is their religion?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ahle-haq
  • Atash Beygi
  • Lak
  • Lorestan
  • Kermanshah