مقایسه و ارزیابی آرای نقشبندیه و چشتیه معاصر خراسان رضوی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تصوف و عرفان اسلامی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 استادیار گروه عرفان اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، نیشابور، ایران.

3 دانشجوی دکتری تصوف و عرفان اسلامی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

عرفان و تصوف بنا به مقتضیات زمانی و مکانی و شخصیتی در سراسر سرزمین‌های اسلامی خود را در قالب سلسله‌های گوناگون نشان داده است. خراسان رضوی از سرزمین‌هایی است که امروزه در بخش جنوبی آن نمونه‌ای از این میراث در جریان دو سلسله نقشبندیه و چشتیه حفظ شده است. پژوهش حاضر با هدف شناختوضعیت، مشایخ، اعمال و اذکار این دو سلسله در دوره معاصر در جنوب خراسان رضوی انجام شده است.این دو سلسله از آموزه‌های دیوبندیه در شرق جهان اسلام متأثرند و پیوند محکمی با دین و شریعت دارند. مشایخ این سلسله‌ها تلاش بسیاری برای حفظ سنت نبوی دارند و مریدانشان با ظواهر متناسب با سنت در اجتماع حاضر می‌شوند. مهم‌ترین عمل عبادی و آیینی آنان برگزاری جلسات ذکر جمعی است و جنبه نظری نقشبندیه پررنگ‌تر از چشتیه به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison and Evaluation of opiniones as Naqshbandieh and Chashtieh Contemporary of khorasan razavi

نویسندگان [English]

  • azim hamzeian 1
  • محی‌الدین قنبری 2
  • Abdol Rahim yaghubniya 3
1 استادیار گروه تصوف و عرفان اسلامی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
2 استادیار گروه عرفان اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، نیشابور، ایران.
3 دانشجوی دکتری تصوف و عرفان اسلامی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
چکیده [English]

Abstract
Mysticism and Sufism have been shown itself in various dynasties according to time, place, and personality in all parts of Islamic lands. Khorasan Razavi is one of these lands that nowadays in its southern part, an example of this heritage has been preserved in the two dynasties of Naqshbandiya and Cheshtiya. The present study has been done to know the situation, elders, practices, and recitations this both dynasty in present time in south of Khorasan Razavi. The both series are affected from teachings of Deobandyah in the East of Islam world and have a strong relationship with Sharia and religious. The elders of these series have great effort to preserve the prophetic tradition. And their disciples, attend in the community with appearances according to tradition. The most important act of worship and ritual are held off collective Sessions recitation. Naqshbandi seems more highlighted than Chishti Order from Theoretical aspects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Naqshbandiye
  • Chishtiye
  • South of Khorasan
  • Deobandiya
  • recitation circlem
  • Sufism