ضرورت و جایگاه امام معصوم در سلوک عرفانی با تکیه بر کتاب و سنت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

از دغدغه‌های بسیار مهم دانش عرفان، تبیین کیفیت به فعلیت رساندن استعدادهای انسان و نحوه رسیدن او به غایاتش است. اهل عرفان با اثبات ضرورت سلوک عرفانی، گام‌نهادن در این مسیر را بهترین راه‌حل برای رسیدن به هدف مذکور می‌دانند. این مقاله می‌کوشد نسبت امام معصوم با سلوک الی‌اللّه را از دو منظر بررسی کند: ارتباط امام معصوم با صراط سلوکی؛ و رابطهٔ امام معصوم با سالک. امام معصوم مقوِّم صراط سلوکی است و شأن و منزلت وی در سلوک عرفانی، با نبی‌اکرم یکسان است. از این‌رو، منزلت امام معصوم با هیچ یک از انسان‌ها قیاس‌پذیر نیست و تمامی انسان‌ها برای تقرب الی اللّه نیازمند او هستند. او قادر است سالکان را در صراط سلوکی هدایت کند. ارشاد دیگر سالکان نیز فقط به واسطهٔ استمداد از امام معصوم تصورپذیر است. هدایت از جانب امام معصوم در صراط سلوکی به نحو ارائهٔ طریق و إیصال إلی المطلوب تحقّق می‌پذیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Necessity and Place of the Infallible Imam in Mystic Journey, based on the Holy Quran and Sunnah

چکیده [English]

We can study the relationship between the infallible Imam and mystic journey on two very general perspectives. First one is relationship between the infallible Imam and mystical path and the other one is the relationship between the infallible Imam and the seeker. About the first one, our premise is that, firstly, the Imam constitutes the mystical path and mystic journey does not come to an achievement without him. Second, the status of "Imam" in mysticism is as the Prophet, not the same as normal people and even the masters of mystic journey and the complementary perfects. Associated with the relationship between the Imam and the seeker, we want to prove that the infallible Imam help and guide every human being in the path of mystic journey and in approaching to Allah. We can explain the relationship between the infallible Imam and mystic journey to Allah on two perspectives: first the relationship between Imam and Path of mystic journey that he constitutes the mystical path. And second his relationship with the seeker. Therefore Imam is associated with all seekers on the spiritual path and his grace applies to them

کلیدواژه‌ها [English]

 • Qur'an
 • Sunnah
 • Prophet Muhammad (PBUH)
 • Imam
 • mysticism

عنوان مقاله [العربیة]

ضرورة و مکان الامام فی السلوک العرفانی مع ترکیز علی الکتاب والسنة

چکیده [العربیة]

تبیین کیفیة وصول استعداد الانسان الی الفعل کان من اهم هموم علم العرفان. فلذا جهد العرفاء فی العلم بالانسان واستکشافه و فی کیفیة وصوله الی غایاته و علی رأیهم کان المشی فی هذا الطریق من احسن الوجوه للوصول بالغایة المذکورة فی اثبات ضرورة السلوک العرفانی.


هذه المقالة تسعی فی تبیین و تحلیل مکان الامام بالنسبة الی سلوک الی اللّه و فی النهایة ینتج الی انّ السلوک یمکن تحلیله من وجهین: الاول: ارتباط الامام مع الصراط السلوکی؛ الثانی: رابطته مع السالک.


الامام المعصوم کان مقوّم الصراط السلوکی و مع عدمه سیتم ازالته و ایضاً کان الامام المعصوم بمنزلة النبی 9 فی السلوک العرفانی فمن ثَمّ منزلة الامام غیر قابلٍ للقیاس مع غیره و یحتاج غیرالمعصومین الیهم للتقرب الی اللّه. مضافاً الی هذا، الامام المعصوم کان قادراً علی هدایة السالکین الی الصراط السلوکی.


الاستعانة من الامام کان من تلمیحاته الاخری للسالکین. تحقَّق الهدایة من قبل الامام فی الصراط السلوکی بطرق منها: «تقدیم الطریق» و «الایصال الی المطلوب»؛ و هذه المقالة کانت بصدد تبیین و اثبات هذه المطالب.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • القرآن
 • السنة
 • النبی الکرم 9
 • الامام المعصوم
 • السلوک العرفانی
 • استاذ السلوک

سیر و سلوک عرفانی ابعاد مختلفی دارد، اما تبیین نسبت امام معصوم 7 با سلوک الی‌اللّه مهم‌ترین مسئله‌ای است که این مقاله در صدد بررسی آن است. برای تبیین این مسئله، نخست لازم است از دانشی بشری کمک گرفته شود که در آن به «ضرورت راهنما» اذعان شده است. با مراجعه به دانش‌ها درمی‌یابیم که دانش عرفان بر این ضرورت، اهتمام ویژه دارد. با بررسی آموزه‌های عرفانی، معلوم می‌شود عارفان پس از اثبات ضرورت سلوک، ضرورت راهنمای آن را نیز اثبات کرده‌اند. از این‌رو لازم است نخست «ضرورت سلوک» و سپس «ضرورت استاد سلوک» به اثبات برسد.

درباره نسبت امام معصوم 7 با سلوک نیز باید این مطلب را از دو بُعد بررسی کرد: نخست رابطهٔ امام معصوم 7 با سلوک؛ و دوم نسبت ایشان با سالک. در قسمت نخست، «ضرورت و منزلت» امام معصوم 7 در سلوک عرفانی تبیین می‌شود. اثبات این امور نیز از طریق بررسی ادلهٔ عقلی و همچنین با کمک آنچه عارفان دربارهٔ ضرورت نیاز به استاد مطرح کرده‌اند، صورت می‌گیرد. در این بخش، اثبات خواهد شد که منزلت امام معصوم 7 در سلوک، هم‌ردیف منزلت نبی اکرم 9 است؛ از این‌رو وجود امام معصوم 7 همانند نبی اکرم 9 در سلوک ضرورت دارد. بر این اساس، سلوک بدون امام معصوم 7 امکان‌پذیر نیست، و ارشاد دیگر سالکان نیز با استمداد از ایشان تحقّق می‌پذیرد. دربارهٔ نسبت امام معصوم 7 با سالک نیز از طریق آگاهی از ملاک اعتبار استاد سلوک و تحلیل حقیقت امامت، اثبات می‌شود که امام معصوم 7 تمامی سالکان را در صراط سلوک، ارشاد و هدایت می‌کند که این امداد به دو شکل ارائهٔ طریق و إیصال إلی المطلوب محقَّق می‌شود.

 بر این اساس، اطّلاع از دیدگاه عرفا دربارهٔ «استاد سلوک» هم ما را در فهم نسبت امام معصوم 7 با صراط سلوکی، و هم تبیین نسبت ایشان با سالک یاری می‌کند. لذا نخست آموزهٔ عارفان دربارهٔ ضرورت استاد سلوک عرضه می‌شود، و در قسمت بعد (بررسی نسبت امام معصوم 7 با سالک) ملاک اعتبار استاد سلوک از دیدگاه عارفان بیان خواهد شد.

ضرورت سلوک الی‌اللّه و نیاز به استاد

در آموزه‌های عرفانی، نکات متعددی دربارهٔ اثبات ضرورت سلوک الی‌اللّه مطرح شده است، که از جمله آنها فعلیت‌بخشیدن به توانایی‌های بشری است. عارفان مسلمان، جملگی معتقدند انسان‌ها آن‌گونه که بایسته است از ظرفیت و استعداد عظیم خود استفاده نکرده‌اند (جندی، 1362: 84). از این‌رو لازم است انسان در صراط سلوکی گام بگذارد تا بتواند به کمال حقیقی خود نائل آید (جامی، 1370: 185-187). از دیگر عواملی که ضرورت سلوک الی‌اللّه را اثبات می‌کند، محجوب‌بودن حقیقت انسان به حجاب‌های مختلف است. رفع این حجاب‌ها آن‌قدر اهمیت دارد که برخی از اهل عرفان، سلوک را مساوی رفع این حجاب‌ها می‌دانند و معتقدند سفر مذکور، عبارت است از رفع آن حجاب‌ها[1] (همو، 1383: 143).

سلوک الی‌اللّه نیز مانند بسیاری از امور دیگر، شرایط و لوازم خاص خود را دارد، اما به اجماع اهل معرفت، مهم‌ترین شرط سلوک وجود «کامل مکمّل» و «مرشد طریق» است (همدانی، 1341: 10-11؛ لاهیجی، 1312: 57). فارغ از چنین اجماعی، در آموزه‌های عرفانی ادله‌ای نیز برای ضرورت استاد سلوک اقامه شده که به ذکر سه فقره از آنها اکتفا می‌شود.

از مهم‌ترین ادلهٔ عقلی نیاز به استاد، ضرورت مراجعهٔ بیمار به طبیب برای تداوم سلامت است. از این‌رو، همان‌گونه که انسان برای بهره‌مندی از نعمت عافیت، باید به طبیب مراجعه کند، برای تداوم سلامتِ جان نیز لازم است به طبیبی مراجعه کند که از امراض مختلف روحی و مداوای آنها به‌خوبی آگاه باشد. اما چون تشخیص بیماری‌های دل و معالجه آن، به مراتب سخت‌تر از تشخیص و مداوای امراض جسمانی است، لذا ضرورت رجوع به استاد به عنوان «طبیب روحانی» صدچندان می‌شود:

و چون استنباط این مرحله و استخراج دقائق آن و شناختن امراض نفسانیه و معالجات آن و مصالح و مفاسد و مقدار دوای هر شخصی و ترتیب معالجه آن بخصوصه، چنان‌که در انجام آن ضرور است، چون که امری است بس خفی و دقیق ... لهذا طالب را چاره‌ای جز از رجوع به راهنما یا قائم‌مقام او که تعبیر از او به اوستاد یا شیخ می‌شود نیست (بحرالعلوم، 1425: 123).

از دیگر ادلهٔ عقلی ضرورت نیاز به استاد، صعوبت سلوک، بی‌اطّلاعی، و بی‌تجربگی سالک در آن مسیر است؛ زیرا همهٔ عقلا حکم به وجوب مراجعهٔ جاهل به عالم می‌کنند و معتقدند انسان در راهی که هیچ آگاهی و تجربه‌ای دربارهٔ آن ندارد، نباید بی‌مهابا و بی‌اطلاع گام نهد:

هر گاه دو کس به راهی روند و یک کس آن راه دیده باشد و یک کس نه، لازم هست که آن کس که راه ندیده، تابع آن کس باشد که راه را دیده و چنانچه او گوید، رود یا نه؟ این مثل شاب و شیخ است، چه شیخ عهد شباب دیده و از آن گذشته و شاب اکنون آن راه می‌پیماید (عبداللّه قطب بن محیی، 1384: 711).

شناخت مکاید نفسانی و وسوسه‌های شیطانی نیز از دیگر نمونه‌هایی است که ضرورت نیاز به استاد را اثبات می‌کند. سالک برای تقرب الی‌اللّه با موانع بسیاری مواجه است، که از جمله مهم‌ترین آنها دشمنی «نفس انسانی» است، چراکه فرموده‌اند: «أَعْدَی عَدُوِّک نَفْسُک الَّتِی بَینَ جَنْبَیک» (مجلسی، 1403: 64-67). در رتبهٔ پس از نفس، ابلیس و جنود او قرار دارند که به همراهی دشمن درونی می‌خواهند سدّ طریق کنند و انسان را به بیراهه بکشانند. نکتهٔ مهم آن است که مکاید دشمن درون و برون، اغلب به‌راحتی قابل تشخیص نیست (شیرازی، 1383: 1/232). از این جهت، عارفان معتقدند لازم است سالک با مراجعه به استاد سلوک و استفاده از تجربه و ارشاد وی، از کمند اغوای دشمنان خود رهایی یابد:

بنابراین، نیازمندی مرید به شیخ از آن نظر است تا وی را از لغزشگاه‌های راه و گرفتاری‌های نفس و امثال اینها آسوده بسازد، چه آنکه هوای نفس تمایل به دنیا و شهوت‌ها و زخارف آن می‌کند و هر گاه نفس از آفات هوی احتراز نماید، علاقه‌مند به خواسته‌های آخرت و احوال و لذت‌ها و درجات آن می‌شود (بغدادی، 1368: 115).

پس از اثبات «ضرورت سلوک» و «ضرورت نیاز به استاد»، نوبت آن است که نسبت بین امام معصوم 7 با سلوک تبیین شود. بدین منظور، ابتدا رابطهٔ امام معصوم 7 با صراط سلوکی، و سپس رابطهٔ ایشان با سالک الی‌اللّه بررسی می‌شود.

تبیین نسبت امام معصوم 7 با صراط سلوکی و بررسی ملاک ضرورت آن

دربارهٔ نسبت بین امام معصوم 7 با صراط سلوک، دو مطلب بنیادین وجود دارد که عبارت‌اند از:

1. امام معصوم 7 در سلوک عرفانی، هم‌مرتبه با نبی اکرم 9 است، نه هم‌ردیفِ کاملان مکمِّل.

2. بدون امام معصوم 7، اساساً سلوک امکان‌پذیر نیست.

این مطالب به چهار روش قابل اثبات است: تنصیص نبی اکرم 9 بر وصایت معصومان:؛ اثبات کمال مشابهت در اوصاف بین امامان معصوم: و حضرت ختمی‌مرتبت؛ با مراجعه به آموزه‌های عرفان سلوکی؛ و در نهایت، با تکیه بر ادلهٔ عقلی. در ادامه، هر یک از این روش‌ها به‌اختصار بررسی خواهد شد.

تنصیص نبی اکرم 9 بر وصایت معصومان:

بر اهل تحقیق هویدا است که انسان با مراجعه به آموزه‌های روایی، با احادیث فراوانی مواجه می‌شود که جملگی ناظر به تنصیص نبی اکرم 9 در باب این وصایت است؛ نظیر آنکه رسول خدا می‌فرماید: «إِنَّ أَهْلَ بَیتِی الْهُدَاةُ بَعْدِی. أَعْطَاهُمُ اللّه فَهْمِی وَ عِلْمِی، وَ خُلِقُوا مِنْ طِینَتِی. فَوَیلٌ لِلْمُنْکرِینَ حَقَّهُمْ مِنْ بَعْدِی الْقَاطِعِینَ فِیهِمْ صِلَتِی لَا أَنَالَهُمُ اللّه شَفَاعَتِی» (صفار، 1404: 49). و همین‌طور امام باقر 7 از رسول اکرم 9 نقل می‌کند: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ یحْیا حَیاتِی وَ یمُوتَ مَمَاتِی وَ یدْخُلَ الْجَنَّةَ الَّتِی وَعَدَنِی رَبِّی جَنَّةَ عَدْنٍ مَنْزِلِی قَضِیبٌ مِنْ قُضْبَانِهِ غَرَسَهُ رَبِّی بِیدِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ کنْ فَکانَ فَلْیتَوَلَّ عَلِیاً مِنْ بَعْدِی وَالْأَوْصِیاءَ مِنْ ذُرِّیتِی أَعْطَاهُمُ اللّه فَهْمِی» (همان: 48). چنان‌که می‌بینیم، رسول اکرم 9 این وصایت را مقید به امر خاصی نکرده است؛ لذا شامل تمامی ابعاد، حتی وصایت در ارشاد نیز می‌شود.

اثبات کمال مشابهت در اوصاف بین امامان معصوم و حضرت ختمی‌مرتبت

نخست باید بدانیم که این روش، متّخذ از متن روایات است؛ زیرا در روایات به ما تعلیم داده شده که از همانندی در اوصاف، می‌توان به یکسان‌بودن در منزلت پی برد (و ما هم در پی اثبات همانندی منزلت وصیّ با نبیّ هستیم). نظیر آنکه امام صادق 7 در بیان اینکه چرا باید امام از علمی بی‌بدیل برخوردار باشد، به این نکته استشهاد کرده است:

چگونه سفیر از جانب خدا و شاهد و گواه بر خلق است با اینکه امام آنها را نمی‌بیند و چگونه حجت بر آنها است با اینکه پنهان از نظر اویند و فاصله باشد بین آنها و بین انجام مأموریت پروردگار میان آنها با اینکه خداوند می‌فرماید: (وَ ما أَرْسَلْناک إِلَّا کافَّةً لِلنَّاسِ)،‌ منظور تمام مردم زمین هستند و حجت پس از پیامبر، جانشین او خواهد بود (ابن‌قولویه، 1356: 328-329).

اکنون باید گفت با بررسی آنچه دربارهٔ امامان معصوم وارد شده است، می‌توان به کمال مشابهت در این اوصاف با نبی اکرم 9 پی برد. دربارهٔ اوصافی که لازم است در امام معصوم 7 موجود باشد، اقوال مختلف است؛ برخی هشت صفت (طوسی، 1405: 429-430)، و برخی دیگر چهار صفت (حافظ برسی، 1422: 206) را از اوصاف حتمی امامت می‌دانند. اما با مراجعه به آیات و روایات، درمی‌یابیم که حداقل سه ویژگی باید در «امام» موجود باشد که عبارت‌اند از: «علم»، «قدرت» و «طهارت». بر همین اساس، اگر بتوانیم اثبات کنیم که حداقل در این سه وصف، کمال همانندی بین امام با پیامبر اکرم 9 وجود دارد، به مطلوب خود دست یافته‌ایم.

قرآن کریم بارها به جایگاه و منزلت بی‌نظیر علمی معصومان: اشاره کرده است؛ نظیر آنکه خداوند به پیامبر دستور داده است خطاب به کافران بگوید: (قُلْ کفی بِاللّه شَهِیداً بَینِی وَ بَینَکمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکتابِ) از امام باقر 7 پرسیده شد: مقصود از آنکه «علم الکتاب» در اختیار او است، چه کسی است؟ ایشان در جواب فرمودند: «إِیانَا عَنَی وَ عَلِی أَوَّلُنَا وَ أَفْضَلُنَا وَ خَیرُنَا بَعْدَ النَّبِی» (کلینی، 1407: 1/229). همچنین، دربارهٔ علم امامان معصوم:، از امام باقر 7 نقل شده است که فرموده‌اند:

از علی 7 دربارهٔ علم پیامبر پرسیدند. فرمود: «پیامبر علم تمام انبیا را دارد و علم گذشته و علم آنچه تا روز قیامت بیاید». سپس فرمود: «قسم به آن کسی که جانم در دست او است، من دارای علم پیامبر و علم گذشته و علم آینده که فاصلهٔ بین من و قیامت است، هستم» (صفار، 1404: 127).

بزرگان عرفا نیز در این زمینه گفته‌اند:

بر اساس اصل تجدد امثال، هر یک از عترت به علمِ نازل‌شده، علم دارد. بنابراین، علم نازل‌شده، پس از پیامبر هم در این عالم باقی می‌ماند و با اولین فرد از عترت پاک، که حضرت علی است، اتحاد می‌یابد. همچنان‌که می‌دانیم، به اتفاق فریقین سنی و شیعی (پس از پیامبر) کسی عالم‌تر از او نبود و همهٔ علوم از ایشان منتشر شد. پس او جانشین پیامبر و مرجع امت است. البته منظور ما از امامت، وصایت، و خلافت جز این نیست که امام، وصی، و خلیفه باید علم پیامبر را داشته باشد (شاه‌آبادی، 1386: 270).

نکتهٔ مهم در این باره، این است که چون پیامبر اکرم 9 بالاصاله صاحب این منزلت علمی است، هر علمی که از خداوند به امامان معصوم: می‌رسد، از دریچهٔ وجودی نبی اکرم 9 جریان پیدا می‌کند.

«قدرت» و «توان تصرّف» در کائنات، از دیگر صفات لازم برای منصب امامت است که بر اساس تعالیم خاندان وحی، لزوم وجود این صفت در امام معصوم: از عوامل مهم در اثبات منزلت یکسان بین وصی با نبی است. مؤید این مطلب، حدیثی است که امام سجاد 7 برای اثبات وجود صفت «قدرت» در امام به قاعده‌ای کلی تمسک کرد و آن هم یکسان‌بودن منزلت نبی با وصی است، و اینکه هر چه نبی اکرم 9 دارد، به امام معصوم 7 نیز به ارث رسیده است.

ابوحمزهٔ ثمالی می‌گوید به امام سجّاد گفتم: «از تو دربارهٔ چیزی می‌پرسم تا آنچه مرا مریض کرده زائل کند». فرمود: «بپرس». گفتم: «امامان از شما، مرده را زنده، و جذام و پیسی را خوب می‌کنند و روی آب، راه می‌روند». فرمود: «خدا آنچه به پیامبران داده به محمّد هم داده است. ولی بعضی از فضایل او را دیگران ندارند؛ و آنچه رسول خدا داشت به امیرمؤمنان بخشید و بعد از او به امام حسن و بعد از او هم به امام حسین 7 و به تمام امامان تا روز قیامت، با زیادتی که در هر سال و هر ماه و هر روز حاصل می‌شود، به ارث می‌رسد» (صفار، 1404: 270).

بر اساس این روایت، می‌توان اثبات کرد که امام معصوم 7 و نبی اکرم 9 به یک میزان، از قدرت و توان تصرّف در کائنات بهره‌مندند.

در آموزه‌های اهل عرفان نیز به صفت «قدرت» و «تصرف در کائنات» اشاره شده است که از آن به «ولایت تکوینی» تعبیر می‌شود؛ و جملهٔ معجزات و خوارق عادات و کرامات انبیا و اولیا را از آثار ولایت تکوینی می‌دانند (حسن‌زاده آملی، 1383: 69).

سومین وصف لازم برای امامت، «طهارت» و «عصمت» است. فارغ از اینکه برخی از اهل معرفت معتقدند ضرورت «عصمت» برای امام ضرورتی عقلی است (شیرازی، 1383: 2/431)، اما ادلهٔ نقلی بسیاری نیز می‌توان بر آن اقامه کرد. از جمله آیاتی که اشارهٔ مستقیم به این مطلب دارد (به گونه‌ای که ما را از ذکر دیگر آیات بی‌نیاز می‌کند)، آیهٔ تطهیر است. در این آیه چنین آمده است: (إِنَّما یرِیدُ اللّه لِیذْهِبَ عَنْکمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیتِ وَ یطَهِّرَکمْ تَطْهِیرا) (احزاب: 33).

علاوه بر دلالت آیات قرآن کریم، روایات بسیاری به وجود این صفت در امام معصوم 7 اشاره کرده است؛ نظیر آنکه امام کاظم 7 از اجداد مبارکشان، از حضرت سجاد 7 نقل می‌کنند: «الْإِمَامُ مِنَّا لَا یکونُ إِلَّا مَعْصُوماً وَ لَیسَتِ الْعِصْمَةُ فِی ظَاهِرِ الْخِلْقَةِ فَیعْرَفَ بِهَا وَ لِذَلِک لَا یکونُ إِلَّا مَنْصُوصاً» (ابن‌بابویه، 1403: 132). و همین‌طور حضرت علی 7 در این زمینه می‌فرمایند: «إِنَّ اللّه طَهَّرَنَا وَ عَصَمَنَا وَ جَعَلَنَا شُهَدَاءَ عَلَی خَلْقِهِ وَ حُجَّتَهُ فِی أَرْضِهِ وَ جَعَلَنَا مَعَ الْقُرْآنِ وَ جَعَلَ الْقُرْآنَ مَعَنَا لَا نُفَارِقُهُ وَ لَا یفَارِقُنَا» (صفار، 1404: 83).

لزوم بهره‌مندی امام از عصمت و طهارت، در آموزه‌های عرفانی نیز موضوعی ثابت‌شده است. ابن‌عربی بر اساس آیهٔ تطهیر می‌گوید اولاً خداوند پیغمبر و اهل بیتش را از هر زشتی و هر عیب معنوی پاک کرده است. چون معنای «رجس»، «قذر» است، و «قذر» هر چیز بد و زشت و قبیح را گویند، خواه ظاهر باشد، خواه باطن؛ لذا ایشان مطهرون بلکه عین طهارت‌اند. ثانیاً این آیه بر شراکت اهل‌بیت: با نبی اکرم 9 در این آیه دلالت دارد که: «لِیغْفِرَ لَک اللّه ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِک وَ ما تَأَخَّرَ» (ابن‌عربی، 1994: 1/96). در آموزه‌های عرفانی نیز بسیار آمده است که امامان معصوم: بیشترین قرابت را به نبی اکرم 9 به‌ویژه از حیث روحانی و معنوی دارند؛ چنان‌که ابن‌عربی می‌گوید:

پس سید و آقای بر تمام عالم پیامبر اکرم است و ایشان اولین ظهور در وجود است. همانا وجود او از آن نور الاهی و هباء و آن حقیقت کلیه است؛ و در هباء عین او ظاهر شد و عین عالم از تجلی ایشان است، و نزدیک‌ترین مردم به وی علی بن ابی طالب و باطن انبیا است (همان: 2/227).

تبیین منزلت امام معصوم در سلوک با تکیه بر مبانی عرفانی

عارفان مهم‌ترین ملاک اعتبار و ضرورت استادِ سلوک را در «نیابت در ارشاد» از نبی اکرم 9 می‌دانند؛ و معتقدند همین «نیابت»، اعتبار استاد را در سلوک عرفانی تدارک می‌کند. «وجود شیخ در میان مریدان، تذکره‌ای است از وجود نبی در میان اصحاب. چه شیخ در دعوت خلق با طریق متابعت رسول، نائبی است رسول را «الشّیخ فی قومه کالنّبی فی امّته» (کاشانی، بی‌تا: 219). اهمیت این «نیابت» تا بدانجا است که عرفا اساساً حقیقت استاد را مترادف با آن برشمرده‌اند، به نحوی که اگر این نیابت از شیخ طریق منفک شود، دیگر اعتباری برای استاد سلوک باقی نخواهد ماند (بغدادی، 1368: 83).

در تحلیل این مطلب می‌توان گفت همهٔ انسان‌ها به دلیل فقر ذاتی و به منظور نیل به کمال حقیقی، نیازمند نزول فیض از آسمانِ معنا هستند. اما به دلیل آنکه ظرفیت کسب فیض مستقیم برای انسان‌ها وجود ندارد، محتاج واسطهٔ فیض بین خود و خداوند متعال خواهند بود که این واسطهٔ فیض، وجود مبارک پیامبر اکرم 9 است. بنابراین، در صورت نبود نبی اکرم 9، دیگر فیضی به بندگان نمی‌رسد؛ و در نتیجه، سلوک الی اللّه هم محقَّق نمی‌شود. بدین سبب، اصلی‌ترین ضرورت در صراط سلوکی، «وجود مقدس نبی اکرم 9» است.

 در حالت نخست، لازم است هر انسانی برای کسب فیض و سیر در مراحل قُرب، مستقیماً به پیامبر اعظم 9 مراجعه و از ایشان کسب فیض کند؛ ولی چون به هر دلیل، برای برخی از انسان‌ها این ارتباط بلاواسطه میسور نیست، در نحوهٔ اکتساب فیض از پیامبر اکرم 9 با حلقهٔ مفقود و مشکل جدّی مواجه می‌شوند.

حال که مشخص شد از منظر عارفان، تمام ملاک اعتبارِ مقام استادی به سبب نیابت از نبی اکرم 9 است (که این نیابت هم ضرورت وجود استاد در سلوک را رقم می‌زند)، باید گفت اگر این خلافت از نبی به بالاترین حد خود برسد، به گونه‌ای که هم‌رتبه با نبی اکرم 9 شود، واضح است که دیگر مقام ارشاد و استکمال خلق را به طریق اولی دارد، و وجودش در صراط سلوک، ضروری است؛ و چون در تمام ماسوی‌اللّه، فقط حضرت علی 7 و فرزندان معصوم ایشان هستند که هم‌شأنِ نبی اکرم بلکه نفس وجود شریفِ ایشان به شمار می‌روند (که این مطلب بر اساس آنچه گذشت، اثبات شد)، پس وصایت حقیقی نبی اکرم 9 در سلوک را دارند و ارشاد دیگر سالکان به استمداد از ایشان صورت می‌گیرد.

«ضرورتِ وجودِ استاد در سلوک» و درکِ صحیح از ملاکِ این ضرورت (که همان نیابت از پیامبر اکرم 9 است)، دو مسئلهٔ بسیار مهم است که ما را به «ضرورت وجود امام معصوم» و علوّ جایگاه آن بزرگواران در سلوک عرفانی هدایت می‌کند. البته این شیوهٔ استدلال از دیرباز سابقه داشته و بزرگانی نظیر محمدباقر مجلسی نیز همین طریق را برای اثبات «امامت» اختیار کرده‌اند (مجلسی، 1384: 225). بر این اساس، «ضرورت وجود امام معصوم 7» در صراط سلوکی، ضرورتی عام است که مختص مذهب خاصّی نیست؛ چون حاکم این ضرورت، «عقل» است. هر شخصی که قائل به «ضرورت سلوک» است، باید به «ضرورت استاد» اذعان کند؛ و هر کسی ضرورت استاد را بپذیرد، ناگزیر باید به «ضرورت امام معصوم 7» در سلوک نیز معتقد باشد (زیرا اثبات شد که ملاک ضرورت استاد در سلوک، نیابت در ارشاد از نبی اکرم 9 است؛ و این نیابت در خصوص معصومان: قطعی است و در دیگران صرف احتمال).

نکتهٔ دیگر آنکه ادلهٔ اثبات ضرورت امام معصوم 7 در صراط سلوکی، راهی مستقل برای اثبات ضرورت وجود امام در کنار ادلهٔ کلامی است؛ چون ادلهٔ کلامی، ناظر به رابطهٔ امام و بُعد اجتماعی انسان‌ها است، امّا ما در پیِ اثبات آنیم که اگر فرضاً انسان موجودی تک‌بُعدی هم باشد، باز هم بی‌نیاز از وجود امام معصوم 7 نیست؛ زیرا برای سلوک فردی‌اش نیازمند واسطهٔ فیض، یعنی همان امام، است.

حکم عقل بر ضرورت وجود امام معصوم 7 در سلوک عرفانی

در مراجعه به روایات، با آموزه‌های بسیاری مواجه می‌شویم که جملگی ناظر به اهمیت و ضرورت وجود امام معصوم 7 است. نظیر آنکه امام صادق 7 نبود امام در نظام هستی را خلاف حکمت خداوندی دانسته‌اند (صفار، 1404: 485)؛ یا اینکه فرموده‌اند: «لَوْ لَمْ تَکنْ فِی الدُّنْیا إِلَّا اثْنَانِ لَکانَ الْإِمَامُ أَحَدَهُمَا» (همان: 487)؛ و همین‌طور در روایات بسیاری بیان شده که اگر لحظه‌ای زمین از امام خالی باشد، بر اهلش خشم می‌کند و آنان را در کام خود فرو می‌برد (همان: 488).

در تحلیل این مطالب، باید گفت تمامی آنها بیانگر حکم عقل در این زمینه است؛ زیرا بر اساس آموزه‌های عرفانی، نسبت انسان کامل با ماسوی‌اللّه، نسبت علّت با دیگر معالیل است (قونوی، بی‌تا: 210-211)، و وجود علّت نیز به حکم عقل، ضرورت دارد؛ در نتیجه، وجود انسان کامل به حکم عقل، ضروری است؛ و چون امام معصوم 7 مصداق حقیقی انسان کامل است، پس وجود ایشان در نظام هستی، ضرورت خواهد داشت. بر این اساس، امام معصوم 7 قطب عالم امکان است که تمام عالم بر محور وجودی ایشان معنا و جریان می‌یابد؛ زیرا فیض خداوند متعال، چه در قوس نزول و چه در قوس صعود، از ناحیهٔ ایشان نصیب دیگر بندگان می‌شود. از این‌رو عارفان معتقدند عالم به برکت وجود قطب، برقرار است؛ و چون قطب از این عالم برود و شخص دیگری نباشد که جای وی نشیند، عالم و نظام سلوکی برچیده شود (نسفی، 1386: 318).

به بیان دیگر، باید گفت تقریر برهان نیاز به امام معصوم 7 چنین است: موجود بالقوه برای خروج از قوه به فعل، به علت نیاز دارد؛ علت اعلی در همهٔ ممکنات، واجب‌الوجود است؛ علت واسطه در خروج به فعلیّت، به‌ویژه در سلوک به سوی خدا، اگر ممکن‌الخطا باشد، خود به علت سلوکی دیگر نیاز دارد؛ و چون دور و تسلسل محال‌اند، پس علّت سلوکی امکانی اشخاص معصوم هستند؛ و چون ممکن‌الوجود به خودی خود معصوم نیست (چنان‌که به خودی خود موجود نیست)، اشخاص ممکن‌الوجود معصوم فقط از سوی خدا می‌توانند معصوم باشند. پس اشخاص معصوم، چنان‌که راهنمای سلوک‌اند، واسطه در فیض نیز هستند؛ بدین معنا که هم ارائهٔ طریق از شئون آنان است و هم إیصال إلی المطلوب. بر این اساس، «عقل» نیز در کنار «نقل»، حکم بر «ضرورت وجود امام معصوم 7 در سلوک» می‌کند؛ و چون این ضرورت، برخاسته از حکم عقل است، پس تمکین و پذیرش آن بر همه لازم است.

تبیین نسبت و جایگاه راهنمای معصوم 7 با سالکان الی اللّه

بررسی «نسبت امام معصوم 7 با سالک» از آن جهت اهمیت دارد که مشخص شود در سیر الی اللّه آیا هدایت و امدادی مستقیماً از جانب امام معصوم 7 به سالک، صورت می‌پذیرد؟ و آیا امام معصوم 7 انسان‌ها را به نحو «فردی» و «شخصی» در صراط سلوکی، ارشاد و یاری می‌کند یا خیر؟

در پاسخ می‌گوییم: دست‌کم از دو طریق می‌توان امداد امام معصوم 7 به سالک را اثبات کرد: نخست از راه دقّت در اوصاف و شرایط استاد سلوک؛ دیگر از طریق تبیین حقیقت «امامت».

تبیین شرایط استاد سلوک و رابطهٔ آن با امداد امام معصوم 7 به سالک

بر اساس آنچه گذشت، معلوم شد که از «ضرورتِ استاد» می‌توان «ضرورتِ وجود امام معصوم 7» در سلوک الی‌اللّه را اثبات کرد. حال لازم است «اوصاف و شرایط استاد سلوک» نیز بررسی شود تا معلوم شود که آیا این اوصاف نیز می‌تواند با منزلت امام معصوم 7 مرتبط باشد یا خیر.

اهل عرفان برای «استاد سلوک» شرایطی را مطرح کرده‌اند. مهم‌ترین آنها این است که «استاد سلوک» به مرتبه‌ای از کمال رسیده باشد که حوالهٔ تکمیل دیگر سالکان نیز به وی اعطا شده باشد. از این‌رو اهل معرفت در تعریف «شیخ سلوک» گفته‌اند: «شیخ» همان انسانی است که در علوم «شریعت، طریقت و حقیقت» به کمال رسیده و توان «تکمیل» دیگر سالکان را نیز دارد (کاشانی، 1426: 39).

اکنون پرسش این است که: توانایی ارشاد و هدایت سالکان چگونه نصیب کاملان مکمّل شده است؟ در پاسخ باید گفت: از آنجا که «انسان کامل» مظهر اسم «اللّه» است (و همان‌طور که جملهٔ اسماء استمداد از اسم «اللّه» می‌کنند)، در اینجا نیز هر فیضی که به جمیع موجودات حتی ملائکه می‌رسد، از ناحیهٔ انسان کامل است (شیرازی (بابا رکنا)، 1359: 89). بر این اساس، کاملان مکمّل و دیگر سالکان در هر مقام و منزلتی که باشند، هر چه دارند، به برکت فیض و معنویتی است که از باطن نبی اکرم 9 و معصومان: به آنها رسیده است:

به جمیع مقامات و مراتب کلّی و جزئی محیط گشتن، و تمییز میان هر مرتبه کردن، نیست الّا کسی را که صاحب اسم اعظم بود ظاهراً و باطناً، و آن محمّد رسول‌اللّه است که خاتم رسل است که همهٔ انبیا و رسل از مشکات باطن محمّدی استمداد کردند، تا حق و مراتب حق را مشاهده کردند. و همچنین خاتم اولیا که همهٔ اولیا آنچه دارند، از ولایت، از خاتم اولیا دارند؛ بلکه انبیا نیز ولایت از او دارند (همان: 193).

اکنون طبق قیاس اولویت، باید اذعان کنیم که امام معصوم 7 نیز که منبع هدایت است، بی‌تردید سالکان را در رسیدن به مقاصد عالی معنوی، راهنمایی و یاری می‌کند؛ زیرا ممکن نیست در معلول (استاد سلوک) حکمی باشد، ولی در علّت (امام معصوم 7) یافت نشود. همچنین، نمی‌توان هدایت و تکمیل انسان‌ها را از شرایط اصلی استاد سلوک دانست، و در عین حال، چنین منزلتی را از امام معصوم 7 که اصلی‌ترین سرچشمهٔ هدایت است، سلب کرد.

تحلیل حقیقت «امامت»

آگاهی از حقیقت «امامت» از دیگر روش‌هایی است که می‌توان با آن اثبات کرد امام معصوم 7 در صراط سلوکی، بی‌واسطه معین و مرشِد سالک است. مهم‌ترین آیه در قرآن کریم که در آن به موضوع و منصب «امامت» تصریح شده، این است: (إِذِ ابْتَلی إِبْراهِیمَ رَبُّهُ بِکلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّی جاعِلُک لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّیتِی قالَ لا ینالُ عَهْدِی الظَّالِمِین) (بقره: 124). همان‌طور که امام صادق 7 تصریح کرده‌اند، «نبوت» و «رسالت» نمی‌توانند مقصود از «امامت» باشند؛ زیرا ابراهیم 7 پس از منصب «نبوت» و «رسالت»، به این مقام نائل شد (کلینی، 1407: 1/175).

حال پرسش این است که: مقصود از منصب امامت چیست؟ محمدحسین طباطبایی در تبیین حقیقت «امامت» با دقّت در دو واژهٔ «هدایت» و «أمر» می‌گوید «امامت» از نظر باطن، نوعی ولایت است که امام در اعمال انسان‌ها دارد (طباطبایی، 1417: 1/272). از این‌رو «امامت» نوعی تصرّف تکوینی در نفوس انسان‌ها است که این تصرّف، مسیر سوق جان‌ها به سوی کمال، و انتقال آنها از موقفی به موقف بالاتر را هموار می‌کند؛ و چون تصرّفی است تکوینی و عملی است باطنی، ناگزیر مراد از امری که با آن هدایت صورت می‌گیرد نیز امری تکوینی خواهد بود نه تشریعی، بلکه همان حقیقتی است که آیهٔ (إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَیئاً أَنْ یقُولَ لَهُ کنْ فَیکونُ فَسُبْحانَ الَّذِی بِیدِهِ مَلَکوتُ کلِّ شَی‌ءٍ) آن را تفسیر می‌کند؛ و می‌فهماند که هدایت به امر خدا از فیوضات معنوی و مقامات باطنی است که مؤمنان به واسطهٔ عمل صالح به سوی آن هدایت می‌شوند، و به رحمت پروردگارشان نائل می‌گردند؛ و چون امام به واسطهٔ «أمر» هدایت می‌کند، می‌فهمیم که خود امام قبل از هر کس متلبّس به آن هدایت است، و از او به سایر مردم منتشر می‌شود؛ و بر حسب اختلافی که انسان‌ها و سالکان در مقامات دارند، به قدر استعداد خود از آن بهره‌مند می‌شوند (همان: 14/304).

بنابراین، با دقّت در حقیقت امامت، بدین نکته خواهیم رسید که «امام» رابط میان تمامی انسان‌ها با پروردگارشان (در اخذ فیوضات ظاهری و باطنی) است؛ همچنان ‌که پیغمبر رابط میان مردم و خدای تعالی در گرفتن فیض‌های ظاهری به شمار می‌رود. نیز می‌فهمیم که امام، دلیلی است که نفوس را به سوی مقاماتش راهنمایی می‌کند؛ همچنان ‌که پیغمبر، دلیلی است که مردم را به سوی اعتقادات حق و اعمال صالح راه می‌نماید (همان). از این‌رو، امام معصوم 7 در صراط سلوکی، یکایک انسان‌ها و سالکان را ارشاد و هدایت مستقیم می‌کند؛ و همچنین هیچ سالکی در صراط سلوک، بی‌نیاز از ارشاد و هدایت امام معصوم 7 نیست؛ چون امام معصوم 7 همان واسطهٔ فیضی است که به دست رحمانی او تشنگان حقیقت، سیراب، و کام جانشان از حلاوت ایمان و معنویت، شیرین می‌شود:

ای درویش! دعوت انبیا بیش از این نیست. باقی تربیت اولیا است: (إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِکلِ قَوْمٍ هادٍ)؛ دعوت انبیا رحمت عالم است؛ (وَ ما أَرْسَلْناک إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِینَ) و تربیت اولیا خاصّ است، از بهر آنکه انبیا واصفان‌اند و اولیا کاشفان‌اند (نسفی، 1386: 76).

 بر این اساس، حضرت علی، ملقَّب به «ساقی» شده‌اند که از حوض کوثر نبوی، جان سالکان را سیراب می‌کنند. در زیارت ایشان چنین وارد شده که خطاب به مولای متقیان عرض کنیم:

السَّلَامُ عَلَی مَوْلَانَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِی بْنِ أَبِی‌ طَالِبٍ، صَاحِبِ السَّوَابِقِ وَالْمَنَاقِبِ وَالنَّجْدَةِ، وَ مُبِیدِ الْکتَائِبِ، الشَّدِیدِ الْبَأْسِ، الْعَظِیمِ الْمِرَاسِ، الْمَکینِ الْأَسَاسِ، سَاقِی الْمُؤْمِنِینَ بِالْکأْسِ مِنْ حَوْضِ الرَّسُولِ الْمَکینِ الْأَمِین (مجلسی، 1403: 97/305).

برای تکمیل مطالب، مناسب است به دو پرسش پاسخ داده شود: اول اینکه اگر حقیقتاً عنایت و فیض امام معصوم 7 در صراط سلوکی شامل تمامی انسان‌ها می‌شود، چرا بسیاری از مردم به سعادت و کمال حقیقی خود نمی‌رسند؟ در پاسخ باید گفت آنچه گذشت (امداد امام به سالک)، بیانگر وجود مقتضی است، نه علت تامّه؛ چراکه در غیر این صورت، نظام جزا و پاداش منتفی خواهد شد (سبزواری، 1409: 2/21). بنابراین، تردیدی نیست که چنین اقتضا و ظرفیتی در امام معصوم 7 وجود دارد که بتواند مستقیماً انسان‌ها را هدایت کند؛ اما این تمام نکته نیست، بلکه سالک نیز موظّف است با رفع مانع، تسلیم‌شدن و پیروی از امام، قلب خود را مستعد اکتساب فیض از امام معصوم 7 کند که بیشتر انسان‌ها در این زمینه با مشکل مواجه‌اند.

دومین پرسش این است که یاری و هدایت امام معصوم 7 در سلوک چگونه تحقّق می‌یابد؛ و عنایت و فیض ایشان چگونه نصیب سالک می‌شود؟ در پاسخ به این پرسش، باید گفت پس از اثبات یاری و امدادِ امام معصوم 7 به سالکان، دیگر دانستن کیفیّت افاضهٔ فیض از جانب ایشان چندان ضرورتی ندارد، اما با این حال، با مراجعه به تعالیم بزرگان درمی‌یابیم که هادیان معصوم نیز با دو روش کلی انسان‌ها را هدایت می‌کنند که عبارت‌اند از: «ارائهٔ طریق» و «ایصال الی المطلوب». وجه تمایز «ارائهٔ طریق» با «ایصال الی المطلوب» آن است که «ارائهٔ طریق» عام و فراگیر است و برخاسته از رحمت رحمانیهٔ حق‌تعالی است؛ در حالی که «ایصال الی المطلوب» مرتبط با رحمت رحیمیّهٔ باری‌تعالی است؛ و از این‌رو، هدایت خاصّی است که نصیب همگان نمی‌شود (طباطبایی، 1417: 7/261).

برای هر یک از این دو قسم می‌توان مصادیقی را بیان کرد. دربارهٔ هدایت از سنخ «ارائهٔ طریق» می‌توان به تبیین و ترسیم دقیق از «توحید» اشاره کرد؛ گرچه همان‌گونه که پیامبر اکرم 9 فرموده‌اند، اکتناه ذات حق‌تعالی مقدور کسی جز ذات او نیست (مجلسی، 1403: 66/292). از این‌رو نبی اکرم 9 دربارهٔ این موطن و مقام می‌فرمایند: «سُبْحَانَک مَا عَرَفْنَاک حَقَّ مَعْرِفَتِک» (همان: 68/292). اما باید بدانیم که همان مقدار از معرفتی که مقدور ممکنات است نیز ساده و بسیط نیست، و سپهر اندیشهٔ هر کس به آن راه ندارد. بر این اساس، از طرفی معرفت به توحید، لازمهٔ سیر هر عارف و سالکی است؛ و از جهت دیگر، امکان معرفت حقیقی از توحید نیز میسور همگان نیست. اینجا است که لازم می‌آید ضرورتاً انسان‌هایی باشند که به بالاترین حد از معرفت توحیدی رسیده باشند تا بتوانند به بهترین نحو آن را برای دیگران بازگو و تبیین کنند؛ این افراد، همان حضرت پیامبر اعظم 9 و اهل‌بیت: ایشان هستند؛ زیرا در حق ایشان وارد شده است که ایشان «الْمُخْلصِینَ فِی تَوْحِیدِ اللّه» (قمی، 1391: زیارت جامعهٔ کبیره) هستند، و آنان خدای را به آن مقدار از شناختی که برای ماسوی‌اللّه مقدور است، درک کرده‌اند؛ از این‌رو، ایشان «مَحَالِّ مَعْرِفَةِ اللّه» معرفی شده‌اند (همان).‌ علی 7 در این باره می‌فرماید:

نَحْنُ الْأَعْرَافُ الَّذِینَ لَا یعْرَفُ اللّه إِلَّا بِسَبِیلِ مَعْرِفَتِنَا وَ نَحْنُ الْأَعْرَافُ نُوقَفُ یوْمَ الْقِیامَةِ بَینَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَلَا یدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ عَرَفَنَا وَ عَرَفْنَاهُ وَ لَا یدْخُلُ النَّارَ إِلَّا مَنْ أَنْکرَنَا وَ أَنْکرْنَاهُ وَ ذَلِک بِأَنَّ اللّه تَبَارَک وَ تَعَالَی لَوْ شَاءَ لَعَرَّفَ النَّاسَ حَتَّی یعْرِفُوهُ وَ یوَحِّدُوهُ وَ یأْتُوهُ مِنْ بَابِهِ وَ لَکنْ جَعَلَنَا أَبْوَابَهُ وَ صِرَاطَهُ وَ سَبِیلَهُ وَ بَابَهُ الَّذِی یؤْتَی مِنْهُ (صفار، 1404: 497).

ترسیم و تبیین راه سعادت و ضلالت، لوازم و نحوهٔ رسیدن به سعادت حقیقی، از دیگر مصادیق ارائهٔ طریق است؛ از این‌رو، در وصف معصومان: آمده است: «السَّلَامُ عَلَی الدُّعَاةِ إِلَی اللّه وَالْأَدِلَّاءِ عَلَی مَرْضَاةِ اللّه» (قمی، 1391: زیارت جامعهٔ کبیره).بنابراین، با مراجعه به منابع روایی درمی‌یابیم که این منابع آکنده از مواعظ و نصایح امامان معصوم: هستند که در زمینهٔ حکمت عملی، انسان‌ها را ارشاد می‌کنند.

«تبیین احکام و شریعت اسلامی» را، که از جمله مهم‌ترین وظایف امام معصوم 7 است، می‌توان سومین مصداق، از مصادیق ارائهٔ طریق برشمرد. از منظر عارفان، رعایت اوامر و نواهی الاهی، از امور لازم برای رشد معنوی است. لذا اهل معرفت معتقدند هر کس دعوی سلوک کند، در حالی ‌که کمترین مقدار از صراط مستقیم شریعت حقّه منحرف شود، اساساً سالک نیست، مگر آنچه به عذر یا خطا یا نسیان از او سر زده باشد (عطار نیشابوری، 1905: 1/130؛ بحرالعلوم، 1425: 67؛ اصبهانی، بی‌تا: 10/40).

برای قسم دیگر هدایت (إیصال إلی المطلوب) نیز می‌توان مصادیقی را برشمرد که «تکمیل اعمال و به ثمر رساندن سعی سالکان»، از جملهٔ آنها است. باید بدانیم که وصول به عوالم غیب و نتیجه‌دادن اعمال، خارج از حیطهٔ اختیار انسان‌ها و محتاج به علتی خارج از هویّت انسان است؛ چون ذات انسان‌ها دارای چنین کمالاتی نیست (در غیر این صورت، تحصیل حاصل لازم می‌آید). بنابراین، تمامی مجاهدت‌ها و مراقبه‌های سالک در صراط سلوکی، شرط لازم و از علل ناقصه برای وصول به مقامات و منازل عرفانی به شمار می‌رود. به نصّ آیات قرآن کریم، ارادهٔ خداوند بر هدایت و تزکیهٔ انسان‌ها، علّت تامه و شرط کافی برای هدایت انسان‌ها و به ثمر نشستن نتایج اعمال آنها است؛ چنان‌که در سورهٔ نور آمده است: (وَ لَوْ لا فَضْلُ اللّه عَلَیکمْ وَ رَحْمَتُهُ ما زَکی مِنْکمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً، وَ لکنَّ اللّه یزَکی مَنْ یشاءُ وَاللّه سَمِیعٌ عَلِیم) (نور: 21). رسول اکرم 9 و معصومان: محل تمشی ارادهٔ حق‌تعالی هستند، چنان‌که در شأن ایشان آمده است: «إِرَادَةُ الرَّبِّ فِی مَقَادِیرِ أُمُورِهِ تَهْبِطُ إِلَیکمْ وَ تَصْدُرُ مِنْ بُیوتِکم» (کلینی، 1407: 4/577). بنابراین، باید اذعان کنیم که امام معصوم 7 نیز سبب به سرانجام رسیدن اعمال انسان‌ها و به فعلیّت رسیدن آنها است.

«برطرف‌کردن موانع و برقراری نظام توفیق» از دیگر مصادیق إیصال إلی المطلوب است. انسان‌ها برای حرکت و رشد در صراط سلوکی، با موانع بسیاری مواجه‌اند، که از جملهٔ آنها فقدان طهارت قلب است. بر این اساس، همیشه در دستورهای سلوکی، «تخلیه» بر «تحلیه» به دیگر حسنات، مقدّم شده است. ولی در عین حال، طهارت روح، اکتسابی نیست، بلکه موهبتی است الاهی. چنان‌که در سورهٔ اعراف خطاب به خداوند متعال آمده است: (رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَ تَرْحَمْنا لَنَکونَنَّ مِنَ الْخاسِرین) (اعراف: 23). اگرچه اصل طهارت، نعمتی الاهی و موهبتی خدادادی است، نیازمند واسطهٔ فیض است که همان پیامبر اکرم 7 و امامان معصوم: هستند؛ از این‌رو، در زیارت امامان معصوم: خطاب به ایشان می‌گوییم: «یا وَلِی اللّه إِنَّ بَینِی وَ بَینَ اللّه عَزَّ وَ جَلَّ ذُنُوباً لَا یأْتِی عَلَیهَا إِلَّا رِضَاکمْ ـ فَبِحَقِّ مَنِ ائْتَمَنَکمْ عَلَی سِرِّهِ وَاسْتَرْعَاکمْ أَمْرَ خَلْقِهِ وَ قَرَنَ طَاعَتَکمْ بِطَاعَتِهِ لَمَّا اسْتَوْهَبْتُمْ ذُنُوبِی وَ کنْتُمْ شُفَعَائِی» (قمی، 1391: زیارت جامعهٔ کبیره).

صدرالدین شیرازی در این باره معتقد است خداوند متعال، انبیا و اولیای خود را به واسطهٔ ملک یا بی‌واسطهٔ آن، پاک و مزکّی می‌کند؛ و آنگاه تمامی انسان‌ها به واسطهٔ انبیا و اولیا تزکیه می‌شوند(شیرازی، 1383: 2/607).

علاوه بر گناهان و سیئات اخلاقی که نوعاً انسان‌ها در تحقّق آن مؤثّرند، سالک برای نیل به مقامات عرفانی، گاه دچار موانع دیگری می‌شود که خود در ایجاد آن نقش چندانی نداشته است؛ و این موانع و مشکلات، بر اثر وراثت و از طریق اجداد به وی منتقل شده است. امام معصوم 7 در این زمینه نیز سالک را یاری می‌کند و این مانع را نیز از سر راه او برمی‌دارد. بنابراین، دربارهٔ ولایت امامان معصوم: آمده است: «وَ جَعَلَ صَلَوَاتِنَا عَلَیکمْ وَ مَا خَصَّنَا بِهِ مِنْ وَلَایتِکمْ طِیباً لِخَلْقِنَا وَ طَهَارَةً لِأَنْفُسِنَا وَ تَزْکیةً لَنَا وَ کفَّارَةً لِذُنُوبِنَا» (قمی، 1391: زیارت جامعهٔ کبیره).

نتیجه

ضرورت سلوک الی‌اللّه به دلایل گوناگون به اثبات رسید؛ و مشخّص شد که اجماع عارفان بر آن است که از لوازم حتمی سلوک، وجود راهنمای کاملی است که مکمّلِ دیگر سالکان به شمار می‌رود. در ادامه، معلوم شد که از «ضرورت سلوک» و «ضرورت استاد»، می‌توان به ضرورت امام معصوم 7 در صراط سلوکی پی برد. از این‌رو، پس از مراجعه به آموزه‌های آسمانی و آموزه‌های عرفانی، معلوم شد که رابطهٔ امام معصوم با سلوک را از دو منظر می‌توان بررسی کرد: نخست، رابطهٔ امام معصوم 7 با صراط سلوکی؛ و دیگر، رابطهٔ ایشان با سالک. دربارهٔ رابطهٔ امام معصوم 7 با صراط سلوکی، معلوم شد که ایشان مقوِّم صراط سلوکی است و بی وجود ایشان، سلوک رقم نخواهد خورد؛ زیرا امام معصوم 7 به همراه نبی اکرم 9 اصلی‌ترین منبع فیض از جانب خداوند به انسان‌ها است. دیگر آنکه امام معصوم 7 وصی نبی اکرم 9 در ارشاد و هدایت است؛ لذا منزلت «امام معصوم 7» در سلوک عرفانی، هم‌شأن با نبی اکرم 9 است. دربارهٔ نسبت امام معصوم 7 با سالک نیز اثبات شد که مصداق حقیقی کاملان مکمِّل، منحصراً در امامان معصوم: معنا می‌یابد؛ از این‌رو، ارشاد دیگر سالکان با استمداد از ایشان متحقّق می‌شود. در نتیجه، یکایک انسان‌ها در تقرّب الی اللّه، از یاری و ارشاد ایشان بهره‌مند می‌شوند.

پی‌نوشت

 [1]. گرچه برای اثبات ضرورت سلوک، می‌توان ادلهٔ دیگری را نیز مطرح کرد، برای رعایت اختصار، از ذکر آن صرف‌نظر شد.

قرآن کریم.

ابن‌بابویه، محمد بن علی (1403). معانی الأخبار، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

ابن‌عربی، محیی‌الدین (1994). الفتوحات المکیة، تصحیح: عثمان یحیی، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

ابن‌قولویه، جعفر بن محمد (1356). کامل الزیارات، نجف اشرف: دار المرتضویة.

اصبهانی، احمد بن عبداللّه (بی‌تا). حلیة الاولیاء و طبقات الاصفیاء، قاهرة: دار ام القراء للطباعة والنشر.

بحرالعلوم، محمد مهدی بن مرتضی (1425). رسالهٔ سیر و سلوک منسوب به بحرالعلوم، مشهد: ملکوت نور قرآن.

بغدادی، مجدالدین (1368). تحفة البررة فی مسائل العشرة، ترجمه: ساعدی خراسانی، تهران: مروی.

جامی، عبدالرحمن (1370). نقد النصوص فی شرح نقش الفصوص، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

جامی، عبدالرحمن (1383). أشعة اللمعات، قم: بوستان کتاب.

جندی، مؤیدالدین (1362). نفحة الروح، تهران: مولا.

حافظ برسی، رجب بن محمد (1422). مشارق أنوار الیقین فی أسرار أمیرالمؤمنین، بیروت: أعلمی.

حسن‌زاده آملی، حسن (1383). انسان کامل از دیدگاه نهج‌البلاغه، تهران: الف لام میم.

سبزواری، سید عبدالاعلی (1409). مواهب الرحمان فی تفسیر القرآن، الطبعة الثانیة، بیروت: مؤسسة اهل ‌البیت.

شاه‌آبادی، محمدعلی (1386). رشحات البحار، تهران: پژوهشکدهٔ فرهنگ و اندیشهٔ اسلامی.

شیرازی (بابا رکنا)، مسعود بن عبداللّه (1359). نصوص الخصوص فی ترجمة الفصوص، تهران: مؤسسهٔ مطالعات اسلامی دانشگاه مک‌گیل.

شیرازی، محمد بن ابراهیم (1383). شرح أصول الکافی، تهران: مؤسسهٔ مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

صفار، محمد بن حسن (1404). بصائر الدرجات فی فضائل آل محمّد، قم: مکتبة آیة‌اللّه المرعشی النجفی.

طباطبایی، سید محمدحسین (1417). المیزان فی تفسیر القرآن، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

طوسی، نصیرالدین (1405). تلخیص المحصَّل، بیروت: دار الاضواء.

عبداللّه قطب بن محیی (1384). مکاتیب، قم: قائم آل محمد.

عطار نیشابوری، فریدالدین (1905). تذکرة الاولیاء، لیدن: مطبعة لیدن، چاپ اول.

قمی، عباس (1391). مفاتیح الجنان، مشهد: به‌نشر، چاپ ششم.

قونوی، صدرالدین (بی‌تا). الفکوک، نسخه خطی، بی‌جا: بی‌نا.

کاشانی، عبدالرزاق (1426). اصطلاحات الصوفیة، بیروت: دار الکتب العلمیة.

کاشانی، محمود بن علی (بی‌تا). مصباح الهدایة و مفتاح الکفایة، تهران: هما.

کلینی، محمد بن یعقوب (1407). الکافی، تهران: دار الکتب الاسلامیة.

لاهیجی، محمد اسیری (1312). مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز، بمبئی: بی‌نا.

مجلسی، محمدباقر (1384). حق الیقین، قم: بوستان کتاب.

مجلسی، محمدباقر (1403). بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، بیروت: التراث العربی، ج67.

نسفی، عزیزالدین (1386). الانسان الکامل، تهران: طهوری.

همدانی، عین القضات (1341). تمهیدات، تهران: دانشگاه تهران.