نویسنده = کریم کوخایی‌زاده
بررسی تطبیقی فروش اسلحه به مردم سرزمین کفر از نظر امامیه و اهل سنت

دوره 8، شماره 16، اسفند 1400، صفحه 373-402

10.22034/jid.2021.166228.1738

نرگس آبسردی؛ عبدالجبار زرگوش‌نسب؛ کریم کوخایی‌زاده