نویسنده = �������������� ������ ��������
بررسی روایات فریقین در موضوع مباهله و تحلیل دیدگاه مؤلفان المنار در این زمینه

دوره 2، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 33-51

احمد حاتمی کن کبود؛ علی اکبر بابایی