نویسنده = �������� �������� ������������ ������������