نویسنده = ���������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آموزه بداء در اندیشه خواجه طوسی

دوره 5، شماره 10، اسفند 1397، صفحه 249-267

ابراهیم نوئی