نویسنده = ���������� ������
تعداد مقالات: 1
1. عناصر ظاهرگرایی سلفیه افراطی در تفسیر قرآن

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1396، صفحه 23-42

علی فتحی