نویسنده = ������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی جریان غلو و جعل حدیث در فرقۀ خطابیه و رفتار ائمه (ع) با آنان

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1395، صفحه 9-29

مهدی اکبرنژاد؛ سهراب مروتی؛ سوسن ولی پور