نویسنده = محمدعلی چلونگر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تحلیلی واکنش‌های شیعیان امامیه در برابر اسماعیلیان نزاری در دورۀ سلجوقیان

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1395، صفحه 30-54

محمدعلی چلونگر؛ آرمان فروهی؛ هادی بیاتی