نویسنده = حمیدرضا فتح نجات
دیدگاه شیخ مفید درباره حقیقت انسان

دوره 5، شماره 9، شهریور 1397، صفحه 95-110

محمد جاودان؛ حمیدرضا فتح نجات