نویسنده = سید احمد موسوی
تحلیل تأثیر اندیشه غلو بر گسترش اباحی‌گری

دوره 6، شماره 12، اسفند 1398، صفحه 216-237

مرتضی نصراللهی؛ سید احمد موسوی