نویسنده = ������������������(������������)�� ������
تعداد مقالات: 3
1. قرینه‌شناسی در اصول فقه مقارن

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1400، صفحه 433-456

10.22034/jid.2021.223890.1992

رضا اسفندیاری(اسلامی)


2. ارزیابی مقایسه‌ای ادله و مبانی مذاهب پنج‌گانه فقهی در باب قاعده اهم و مهم

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1397، صفحه 201-225

رضا اسفندیاری(اسلامی)؛ حسین حجت خواه؛ مریم خادمی


3. واکاوی قاعده دفع افسد به فاسد از دیدگاه مذاهب فقهی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1394، صفحه 9-32

عبدالصمد علی آبادی؛ رضا اسفندیاری(اسلامی)