نویسنده = محمد حسن محمدی‌مظفر
تعداد مقالات: 2
2. نقدی بر تأویل‌ستیزی ابن‌تیمیه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 27-42

محمد حسن محمدی‌مظفر