نویسنده = ���������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. منتقدان احمد غزالی؛ ارزیابی انتقادات مربوط به شاهد، سماع و تقدیس ابلیس

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 91-124

علی آقانوری؛ محمد رودگر