نویسنده = محمدرضا مصحفی
نقد و بررسی روش‌شناسی شیخیه در فهم دین

دوره 6، شماره 11، شهریور 1398، صفحه 229-246

عزالدین رضانژاد؛ محمدرضا مصحفی