نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. زمان مالکیت مضارب بر سود از دیدگاه مذاهب فقهی

دوره 7، شماره 14، اسفند 1399، صفحه 375-411

10.22034/jid.2021.95116.1431

احمد مرتاضی؛ فهیمه امیری