نویسنده = ������������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تفکر ارجاء و تأثیر این تفکر در ظهور مرجئه

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1399، صفحه 137-161

10.22034/jid.2021.109582.1483

سید کاظم میرجلیلی؛ مرتضی نصراللهی؛ احمد موسوی