نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. رابطه متقابل امام و امت در نگاه اهل سنّت: بررسی دیدگاه قاضی ابوبکر باقلانی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1399، صفحه 187-210

10.22034/jid.2021.108704.1473

عابدین درویش‌پور؛ حسین رضایی