نویسنده = مرتضی نصراللهی
بررسی تفکر ارجاء و تأثیر این تفکر در ظهور مرجئه

دوره 7، شماره 14، اسفند 1399، صفحه 137-161

10.22034/jid.2021.109582.1483

سید کاظم میرجلیلی؛ مرتضی نصراللهی؛ احمد موسوی


تحلیل تأثیر اندیشه غلو بر گسترش اباحی‌گری

دوره 6، شماره 12، اسفند 1398، صفحه 216-237

مرتضی نصراللهی؛ سید احمد موسوی