نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی ادله شافعی درباره حجیت سنت

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1399، صفحه 121-161

جلال جلالی زاده؛ مصطفی ذوالفقارطلب؛ محمد جمالی؛ جوانمیر محمدی