نویسنده = �������������� �������� ��������
بازکاوی حکم قرائت سوره عزیمه در نماز از منظر فقه مذاهب اسلامی

دوره 6، شماره 11، شهریور 1398، صفحه 247-273

محمد امامی؛ سیدمهدی نقیبی؛ محمد مهدی یزدانی