نویسنده = �������� ������ ��������������
طریقت حریریه و تأثیر آن در شام دوره ایوبی

دوره 9، شماره 18، اسفند 1401، صفحه 291-321

10.22034/jid.2022.237967.2052

عباسعلی محبی فر؛ احمد بادکوبه هزاوه


امیر فخرالدین یوسف صوفی و نقش وی در تحولات دوره ایوبیان در شام

دوره 8، شماره 15، شهریور 1400، صفحه 203-227

10.22034/jid.2021.129904.1568

احمد بادکوبه هزاوه؛ محمد جواد شمس؛ عباسعلی محبی فر