نویسنده = �������������� ������ ��������
بررسی آرای متکلمان فریقین درباره سحر شدن پیامبر(ص)

دوره 6، شماره 12، اسفند 1398، صفحه 240-270

سید حمزه عبدالله زاده؛ سیدحسین سید موسوی؛ سید محمد مرتضوی