نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی جامعیت قرآن از دیدگاه مغنیه و شلتوت

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1400، صفحه 229-257

10.22034/jid.2021.143838.1626

علیرضا دل افکار؛ ناصر نیستانی؛ ناصر عابدینی