نویسنده = ���������� ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی انتقادی حجیت مکاشفات عرفانی با تأکید بر دیدگاه ابن‌عربی

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1400، صفحه 259-276

10.22034/jid.2021.147896.1647

حسن غروی؛ محدثه مهرابی زاده