نویسنده = علی‌رضا نجف‌زاده تربتی
کلام و تکلم الاهی از دیدگاه صدرالدین شیرازی

دوره 8، شماره 16، اسفند 1400، صفحه 193-218

10.22034/jid.2021.159008.1701

داوود داداش زاده؛ علی‌رضا نجف‌زاده تربتی؛ وحیده فخار نوغانی