نویسنده = ������������ ������������������
تعداد مقالات: 1
1. امامت در آیه مباهله از دیدگاه امامیه و اشاعره

دوره 5، شماره 10، اسفند 1397، صفحه 141-157

لیلاسادات داودی؛ محمد معینی فر