نویسنده = سید ابوالحسن نواب
بررسی حیات برزخی و سماع موتی از دیدگاه ماتریدیان و سلفیان

دوره 8، شماره 16، اسفند 1400، صفحه 99-124

10.22034/jid.2022.97926.1448

عبدالمومن امینی؛ سید لطف الله جلالی؛ مهدی فرمانیان؛ سید ابوالحسن نواب


پیامد‌های سیاسی و اجتماعی حضور سلفیان در افغانستان

دوره 6، شماره 11، شهریور 1398، صفحه 79-100

سید ابوالحسن نواب