نویسنده = ���������� ������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. پیامد‌های سیاسی و اجتماعی حضور سلفیان در افغانستان

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1398، صفحه 79-100

سید ابوالحسن نواب