نویسنده = ������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی انتقادی رویکرد ابن‌تیمیه در تفسیر آیات متشابه با رجوع به آرای‌ علامه طباطبایی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1398، صفحه 187-207

علی اله بداشتی؛ کبری خان آبادی