نویسنده = علی الله‌بداشتی
تأویل‌گرایی در اندیشه نصر حامد ابوزید و محمدهادی معرفت

دوره 9، شماره 18، اسفند 1401، صفحه 87-116

10.22034/jid.2022.166279.1741

رسول ظرافت؛ علی اله بداشتی؛ مصطفی سلطانی


بررسی روایی مکانمندی خدا از دیدگاه امامیه و سلفیه

دوره 9، شماره 17، شهریور 1401، صفحه 63-95

10.22034/jid.2022.164484.1728

سید محمد یزدانی؛ علی اله بداشتی


بررسی مبانی فکری فخر رازی درباره ماهیت خداوند و نقد آن از نگاه نصیرالدین طوسی

دوره 8، شماره 16، اسفند 1400، صفحه 287-305

10.22034/jid.2021.153348.1681

غلام‌عباس حسنوند؛ محسن جوادی؛ علی الله‌بداشتی


تحلیل لوازم و پیامدهای دیدگاه‌ سلفیه در معناشناسی صفات خبری

دوره 6، شماره 12، اسفند 1398، صفحه 56-74

کمیل شمس الدینی مطلق؛ علی اله بداشتی؛ مصطفی سلطانی


بررسی تطبیقی جایگاه عقل در دین از دیدگاه ابن‌تیمیه و بحرانی

دوره 2، شماره 3، شهریور 1394، صفحه 73-93

مجید حیدری آذر؛ علی الله بداشتی