نویسنده = علی الله بداشتی
تعداد مقالات: 4
1. «بررسی مبانی فکری فخر رازی در ماهیت داشان خداوند و نقد آن از نگاه خواجه نصیر طوسی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1400

10.22034/jid.2021.153348.1681

غلامعباس حسنوند؛ محسن جوادی؛ علی اله بداشتی


2. تحلیل لوازم و پیامدهای دیدگاه‌ سلفیه در معناشناسی صفات خبری

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1398، صفحه 56-74

کمیل شمس الدینی مطلق؛ علی اله بداشتی؛ مصطفی سلطانی


3. بررسی انتقادی رویکرد ابن‌تیمیه در تفسیر آیات متشابه با رجوع به آرای‌ علامه طباطبایی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1398، صفحه 187-207

علی اله بداشتی؛ کبری خان آبادی


4. بررسی تطبیقی جایگاه عقل در دین از دیدگاه ابن‌تیمیه و بحرانی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1394، صفحه 73-93

مجید حیدری آذر؛ علی الله بداشتی