نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. ضوابط تکفیر از دیدگاه فقه شیعه

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1399، صفحه 7-33

نسرین میانجی؛ مهدی فرمانیان؛ محمود احمدی؛ خالد غفوری