نویسنده = حامد ناجی
بررسی، تبیین و تحلیل نقد تصوف در جنون المجانین

دوره 8، شماره 16، اسفند 1400، صفحه 79-98

10.22034/jid.2021.152171.1671

جابر اکبری؛ حامد ناجی؛ سعید رحیمیان


نورعلی‌شاه اصفهانی در منابع صوفیه و غیرصوفیه

دوره 7، شماره 13، شهریور 1399، صفحه 329-354

حسین عباسی؛ حامد ناجی اصفهانی؛ رضا الهی منش؛ محمد سوری