نویسنده = ������������������ �������� ��������������
ارث حق شفعه زوجه از ماترک زوج

دوره 7، شماره 14، اسفند 1399، صفحه 413-437

10.22034/jid.2021.187825.1850

مطهره زاهدی فر؛ نسرین کریمی؛ عصمت السادات طباطبایی