نویسنده = �������� �������� ��������
تقدم مذهب بر قومیت: سازمان‌ها و نهادهای اسلامی حنفی‌مذهبان بلوچستان ایران

دوره 8، شماره 15، شهریور 1400، صفحه 317-335

10.22034/jid.2021.234081.2035

حسین جهان‌تیغ؛ اکبر خواجه؛ زهرا جهان تیغ