نویسنده = رضا اسلامی
تخریب مساجد از منظر فقه اسلامی

دوره 9، شماره 17، شهریور 1401، صفحه 461-492

10.22034/jid.2022.307272.2264

سید محمود وزیری؛ عبدالکریم بی‌آزار شیرازی؛ رضا اسلامی؛ نذیر احمد سلامی؛ حسین رجبی


طلاق ثلاث: بررسی دیدگاه مذاهب اسلامی و قوانین احوال شخصیه کشورهای اسلامی

دوره 9، شماره 17، شهریور 1401، صفحه 493-517

10.22034/jid.2021.163551.1720

سیدطه حسن نژاد؛ احمدرضا رفیعی؛ جواد پنجه پور