نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و بررسی اندیشه و باورهای دینی ابوذر غفاری

دوره 7، شماره 14، اسفند 1399، صفحه 113-135

10.22034/jid.2021.59765.1231

مهدی مسعود؛ محمد جاودان؛ محمد حسن نادم؛ محمد غفوری نژاد