نویسنده = رحمن بوالحسنی
بررسی تحلیلی سلسله سهروردیه

دوره 8، شماره 16، اسفند 1400، صفحه 53-78

10.22034/jid.2021.90412.1393

علی‌رضا کدخدایی؛ رحمن بوالحسنی


بررسی تطبیقی توقیفیت اسماء و صفات الاهی

دوره 7، شماره 14، اسفند 1399، صفحه 309-334

10.22034/jid.2021.88066.1383

رحمن بوالحسنی؛ علی فضلی