نویسنده = محمد معینی فر
خوانشی در ویژگیهای حیات برزخی و برزخیان از دیدگاه شیخ احمد احسایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1401

10.22034/jid.2022.145289.1634

آقارضا حقیان کرم اله؛ محمد حسن نادم


بررسی تطبیقی دیدگاه سید مرتضی و قاضی عبدالجبار در آیه تطهیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1401

10.22034/jid.2022.245694.2083

محمد معینی فر؛ لیلا عبدالهی؛ فاطمه عبدلی


امامت در آیه مباهله از دیدگاه امامیه و اشاعره

دوره 5، شماره 10، اسفند 1397، صفحه 141-157

لیلاسادات داودی؛ محمد معینی فر


تحلیل تطبیقی دیدگاه شیعه و اهل سنت در صفات خبری با تکیه بر مسئله رؤیت

دوره 2، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 9-30

محمد معینی فر؛ فاطمه سادات مشیریان