نویسنده = ���������������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 3
2. امامت در آیه مباهله از دیدگاه امامیه و اشاعره

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1397، صفحه 141-157

لیلاسادات داودی؛ محمد معینی فر


3. تحلیل تطبیقی دیدگاه شیعه و اهل سنت در صفات خبری با تکیه بر مسئله رؤیت

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 9-30

محمد معینی فر؛ فاطمه سادات مشیریان