کلیدواژه‌ها = متصوفه
امیر فخرالدین یوسف صوفی و نقش وی در تحولات دوره ایوبیان در شام

دوره 8، شماره 15، شهریور 1400، صفحه 203-227

10.22034/jid.2021.129904.1568

احمد بادکوبه هزاوه؛ محمد جواد شمس؛ عباسعلی محبی فر


تعریف زهد، جایگاه و ارکان آن در نگاه معصومان (ع) و متصوفه

دوره 3، شماره 6، اسفند 1395، صفحه 55-74

رحمان بوالحسنی؛ حبیب حاتمی کنکبود؛ وحید مرادی