کلیدواژه‌ها = کلام اسلامی
نقش عقل‌گرایی معتزله در شکوفایی و توسعه تمدن اسلامی عصر عباسی

دوره 10، شماره 19، مرداد 1402، صفحه 287-312

10.22034/jid.2023.309753.2272

سید حسن قریشی کرین؛ سیدحسین موسی پور؛ محمد طاهر یعقوبی؛ یزدان فرخی