کلیدواژه‌ها = تأویل
تعداد مقالات: 4
2. تحلیل تطبیقی دیدگاه شیعه و اهل سنت در صفات خبری با تکیه بر مسئله رؤیت

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 9-30

محمد معینی فر؛ فاطمه سادات مشیریان


3. نقدی بر تأویل‌ستیزی ابن‌تیمیه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 27-42

محمد حسن محمدی‌مظفر


4. پاسخ‌گویی به شبهات رجعت: شبهات قفاری در اصول مذهب الشیعه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 109-126

علی شیروانی؛ ریحانه هاشمی (شهیدی)