کلیدواژه‌ها = جوادی آملی
تحلیلی از مبانی قرآن شناختی نظریه روح معنا و استلزامات آن در فهم واژه های قرآنی با تأکید بر آراء جوادی آملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1403

10.22034/jid.2024.363308.2368

صدیقه صانع زاده؛ مهدیه سادات مستقیمی؛ مرضیه صادقی رشتی


حقیقت تأویل از دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی

دوره 10، شماره 20، اسفند 1402، صفحه 137-166

10.22034/jid.2024.291705.2226

مصطفی فرهودی؛ حجت ذبیحی فر