کلیدواژه‌ها = تشبیه
صفات خدا از دیدگاه مولوی و مقایسة آن با آراء متکلمان اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1401

10.22034/jid.2022.166316.1739

مریم باقی؛ احمد احمدی


تحلیل تطبیقی دیدگاه شیعه و اهل سنت در صفات خبری با تکیه بر مسئله رؤیت

دوره 2، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 9-30

محمد معینی فر؛ فاطمه سادات مشیریان